Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden
Overeenkomstig art. 25 van het Wetboek van Koophandel wordt dit document geacht het bewijsmiddel te zijn voor de tussen partijen gesloten koop- verkoopovereenkomst en al de modaliteiten ervan vermeld onder “Algemene Verkoopsvoorwaarden” tenzij Koper of N.V. Michiels de andere binnen de acht dagen na ontvangst of toezending van onderhavig stuk aangetekend in gebreke stelt.

Deze algemene voorwaarden van de andere partij worden aanvaard door iedereen die met de firma N.V. Michiels met ondernemingsnummer BE 0430 336 639 ( hierna N.V. Michiels genoemd) een koop- verkoopovereenkomst aangaat, of dit in het verleden gedaan heeft.

De algemene voorwaarden van de andere partij kunnen onze verkoopsvoorwaarden niet ontkrachten en binden ons niet, tenzij de andere partij ons daarop uitdrukkelijk heeft gewezen en wij haar voorwaarden schriftelijk hebben aanvaard.

Aanneming
Het goed is voor uw risico vanaf het moment dat:

  • U
  • Of een door U aangewezen persoon
  • Of een door U aangewezen vervoerder het goed ontvangt.

Levering
De levering gebeurt op het door de koper aangeduide adres, vermeld op het factuur.
Indien de leverplaats zich bevindt in de kelder of op privéterrein waarbij de vrachtwagen de openbare weg dient te verlaten is de koper verantwoordelijk voor al de kosten ten gevolge van schade aan muren, inritten, gebouwen en het vastrijden van de vrachtwagen. Loonkosten opgelopen door vertraging worden eveneens verhaald op de koper.
Al de kosten van de verkoop die het gevolg zijn van problemen bij de levering wegens een door de koper onjuiste, onduidelijke of onvolledig opgegeven leveringsplaats, vallen ten zijner laste en kunnen derhalve mee gefactureerd worden. De kosten waarvan sprake, zijn onder andere ( en niet limitatief): alle transport- en loonkosten, winstderving, administratiekosten etc.
Als de koper niet aanwezig kan zijn op het moment van de levering en de betaling reeds werd uitgevoerd, kan telefonisch afgesproken worden met NV Michiels om de bestelde producten te laten leveren op een veilige plaats van het leveringsadres zonder aanwezigheid van de koper. In dit geval kan de koper geen klacht indienen in verband met schade aan de bestelde producten of niet aangeven dat de bestelde producten niet werden geleverd.
De eventueel opgegeven leveringstermijn geldt slechts ten titel van inlichting, zonder enige verbintenis voor de verkoper. De overschrijding van deze leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot een schade-eis vanwege de koper.

Betaling
Bestelde goederen dienen ten laatste op het moment van de levering betaald te zijn.
Dit kan door

  • betaling op voorhand via overschrijving
  • of betaling cash
  • of via internetbankieren voor de levering.

De vervaldag is de dag na de datum vermeld op het factuur.
Geen enkele korting is toegestaan voor contante betaling zonder schriftelijk akkoord op onze offertes en facturen.
Ingeval niet betaald wordt op de vervaldag, is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12 % per jaar en dit vanaf de vervaldag op het saldo van het factuur- totdat dit integraal voldaan is.
Indien het totale factuurbedrag niet vereffend werd binnen de acht dagen na haar vervaldatum zal de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 74 Euro.
Teneinde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden per aangetekend schrijven aan onze zetel binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van het factuur, nota of kostenstaat.
De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van het factuur te zijn.
Betaling van het factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverd prestaties.
Bewijs van verzending van het factuur wordt geleverd door ons uitgaand factuurboek of opname in de BTW aangifte.
Bij bij laattijdige betaling zal een intrest verschuldigd zijn zoals voorzien in de wet. ( Europese richtlijn 2000/35/EG)

Weigering
Indien de koper de door hem bestelde goederen op de leveringsdatum weigert in ontvangst te nemen, behoudt N.V. Michiels zich het recht om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verbrekingsvergoeding te eisen, die forfaitair en onherroepelijk wordt vastgesteld op twintig procent van de prijs van de bestelling, te verhogen met de transportkosten.

Herroepingsrecht
Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijf-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen, noch voor aankopen binnen de verkoopruimte van N.V. Michiels.
De consument heeft het recht om het contract te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, binnen de 14 kalanderdagen vanaf de dag volgend op de dag van de levering van het product.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die gemaakt zijn op maat (met aangepaste toebehoren) en volgens de specificaties van de koper. Dit zijn o.a., deze lijst is niet volledig: tanks met gemonteerde pomp en, tanks met compartimenten, tanks met gemonteerde leidingen, watertanks met niet-standaard openingen, enz.
U dient ons op de hoogte te brengen van uw beslissing om de aankoop te herroepen binnen de bovenvermelde bedenktijd van 14 kalenderdagen. U kan ons ons uw aanvraag bezorgen via e-mail of via de post, waarbij de poststempel geldt als bewijs.
Binnen de 14 kalenderdagen na de dag waarop U uw beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, zendt of brengt U het product op uw kosten terug. Het product dient in originele staat en onbeschadigd te worden terugbezorgd. In het geval van incomplete, beschadigde of gebruikte producten, behouden wij ons het recht om de daardoor ontstane waardevermindering aan U door te rekenen. Deze waardevermindering kan oplopen tot 100 % van het aankoopbedrag en kan pas worden bepaald na ontvangst van het product.
Als U de overeenkomst herroept, ontvangt U alle betaalde bedragen ( desgevallend verminderd met eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering, verminderd met een eventuele waardevermindering en verminderd met een eventuele hoeveelheidskorting) van ons terug onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat U gebruikt heeft voor de oorspronkelijke aankoop.

Annulatie
Indien de koper een bestelling geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, om welke reden dan ook, en waarbij één of meerdere voorwaarden van het herroepingsrecht niet wordt voldaan, dan is dit geen recht.
De klant dient ons schriftelijk te contacteren voor alle vragen hieromtrent via e-mail of via post. Na ontvangst van deze vraag, beslist N.V. Michiels of de bestelling kan worden geannuleerd en behoudt N.V. Michiels zich het recht om van rechtswege een verbrekingsvergoeding te eisen, die forfaitair en onherroepelijk wordt vastgesteld op twintig procent van de prijs van de geannuleerde bestelling.

Retourbeleid
Indien U een product wil retourneren, maar aan één of meerdere voorwaarden van het herroepingsrecht niet kan voldoen, dan is dit geen recht. In dit geval is retourneren enkel mogelijk na onze voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring.
U dient een aanvraag om te retourneren aan ons te bezorgen binnen de zeven kalenderdagen vanaf de dag van de levering van het product via e-mail of via post, waarbij de poststempel als bewijs geldt.
Na ontvangst van deze aanvraag, stuurt de N.V. Michiels U een e-mail met de mededeling of dit product al dan niet kan worden terugbezorgd.
Binnen de zeven kalenderdagen vanaf de dag waarop U onze e-mail met toestemming voor teruggave heeft ontvangen, zendt of brengt U het product op uw kosten terug.
Indien U een product retourneert, zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring, wordt dit product door ons geweigerd voor ontvangst.
Het product dient in originele staat en onbeschadigd te worden terugbezorgd. In het geval van incomplete, beschadigde of gebruikte producten, behouden wij ons het recht om de daardoor ontstane waardevermindering aan U door te rekenen. Deze waardevermindering kan oplopen tot 100 % van het aankoopbedrag en kan pas worden bepaald na ontvangst van het product.
Als U een product retourneert, ontvangt U alle betaalde bedragen ( desgevallend verminderd met de leveringskosten, verminderd met een eventuele waardevermindering en verminderd met een eventuele hoeveelheidskorting) van ons terug.
Het retourneren is niet mogelijk in geval van producten die gemaakt zijn op maat ( met aangepast toebehoren ) en volgens de specificaties van de koper. Dit zijn o.a., deze lijst is niet volledig: tanks met gemonteerde pompen, tanks met compartimenten, tanks met gemonteerde leidingen, enz.

Klachten
Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de geleverde goederen te verdagen of uit te stellen.
N.V. Michiels kan slechts gehouden zijn om de directe schade te vergoeden, met uitsluiting van elke indirecte schade. De schadevergoeding van de directe schade kan in geen geval groter zijn dan het bedrag vermeld op de factuur en betaald door de klant.
De koper aanvaardt dat hij uit hoofde van de verborgen gebreken aan het verkochte goed enkel aanspraak kan maken op de herstelling van het verkochte goed en doet uitdrukkelijk afstand van het recht om op basis van het verborgen gebrek de ontbinding van de koopovereenkomst of schadevergoeding te eisen.

Geschillen
Elke rechtsvordering zal gebracht worden voor de rechtbank van het arrondissement “Leuven”.
Op deze overeenkomst en bij elke betwisting is enkel en alleen het Belgisch recht van toepassing. De toepassing van het Weens koopverdrag 5 CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Dienst na verkoop
N.V. Michiels levert op al uw aankopen een dienst na verkoop aan, en dit ter plaatse op onze vestiging te 3201 Aarschot, Wolfsdonksteenweg 63.

Beding van eigendomsvoorbehoud
De eigendom van onze goederen gaat pas over op de koper na onmiddellijke en volledige betaling bij ontvangst van het factuur. De N.V. MICHIELS blijft dus eigenaar van de bij onderhavig document verkochte goederen, tenzij de koper onmiddellijk en contant betaald bij ontvangst van het factuur. De koper verbindt er zich eveneens toe eventuele geleverde maar nog niet betaalde goederen pas te installeren nadat hij het factuur volledig betaald heeft.
Het risico voor vernietiging, verlies of beschadiging van de verkochte goederen, gaat evenwel onmiddellijk bij het tot stand komen van de verkoop, over op de koper. deze laatste heeft zich er toe verbonden de geleverde goederen in goede staat van bewaring te houden en pas aan te wenden na volledige betaling van het factuur. In het ontkennend geval is de koper schadevergoeding verschuldigd en kan toepassing gemaakt worden van art. 491 van het strafwetboek.
De koper verleent de N.V. Michiels het recht de geleverde, maar niet op de vervaldag betaalde goederen zonder verwittiging terug te nemen waar ze zich ook mogen bevinden, zelfs al werden ze opgeborgen of verplaatst. Dit alles op de kosten van de koper.
N.V. Michiels behoudt zich tevens het recht voor om in voorkomend geval de levering uit te stellen totdat de koper de koopsom betaald heeft.
De vermelding van het factuur in het uitgaand facturenboek van de verzender vormt het weerlegbaar bewijs van de verzending en ontvangst ervan.

Afgeleverd door :
N.V. MICHIELS – Wolfsdonksteenweg 63 – BE 3201 Aarschot
Tel. + 32 (0) 13 77 12 -42 – Fax + 32 (0) 13 77 82 88 – E-mail: info@michiels-ecotank.be
10/2018